Polityka Prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

 

Udostępniamy niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 

 • kto jest administratorem jej danych osobowych;
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy;
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

 

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – nie dłużej niż w ciągu miesiąca od zebrania danych – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BOŚ Leasing - EKO Profit S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, NIP: 5252462903 (dalej: „Administrator” lub „my”).

 

 

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 

 • drogą korespondencyjną – BOŚ Leasing – EKO Profit Spółka Akcyjna, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;
 • drogą telefoniczną – 22 850 85 90;
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego, który dostępny jest tutaj.

 

 1. Inspektor ochrony danych

 

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jego obowiązki pełni Damian Grodziński. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z przysługujących z przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się z IOD:

 

 • drogą korespondencyjną – BOŚ Leasing - EKO Profit S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa;
 • drogą mailową – ado.leasing@bosbank.pl.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. 1. Osoby kontaktujące się z nami za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych, w tym potencjalni klienci

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na udzieleniu informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania, prowadzeniu działań marketingowych, w tym przedstawieniu oferty, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje zawarte w treści zapytania oraz dotyczące historii naszej korespondencji.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane z przesłanym przez Państwa zapytaniem będą przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, przekazania żądanych przez Państwa informacji.

 

W przypadku nawiązania dłuższej relacji, np. w wyniku zawarcia umowy leasingu, dane będą przechowywane przez okres trwania łączącego nas stosunku prawnego.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 

 1. 2. Użytkownicy strony internetowej

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: logi serwera, w tym m. in. nazwa żądanego pliku, adres IP, data i godzina wywołania, ilość przesyłanych danych.

 

Okres przechowywania danych: logi serwera są usuwane w ciągu kilku dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, marketingowych i reklamowych, hostingowych.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 3. Obserwujący w mediach społecznościowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk.

 

Zakres przetwarzanych danych: w odniesieniu do użytkowników mediów społecznościowych możemy przetwarzać dane, które pozostawiają Państwo odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”).

 

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane, dopóki użytkownik aktywnie wchodzi w interakcję z naszymi profilami w mediach społecznościowych, a ich usunięcie nastąpi automatycznie, gdy użytkownik zdecyduje się na wycofanie swojej interakcji, na przykład poprzez usunięcie „polubienia” lub zakończenie obserwowania profilu.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 4. Wnioskodawcy

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności, lecz niewyłącznie, przygotowania wstępnej kalkulacji usługi, oceny Państwa zdolności kredytowej (przez nas lub na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa do weryfikacji zdolności kredytowej w odpowiedniej instytucji finansowej), analizy ryzyka kredytowego, przygotowania warunków umowy i przekazania Państwu związanych z tym informacji. Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

 

Państwa dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności, lecz niewyłącznie, z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, podatkowych, rachunkowo-księgowych, dotyczących archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto mamy obowiązek przetwarzać dane w celu wykonania wiążących nas decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy.

 

W określonych przypadkach przetwarzamy dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, w tym analiz i ocen ryzyka, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, finansowe, dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej, dotyczące preferencji lub zachowań.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową.

 

Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, instytucje kredytowe i płatnicze, zakłady ubezpieczeń, biura informacji gospodarczej, izby rozliczeniowe, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Polskiego Leasingu. Państwa dane mogą być również udostępniane Komisji Nadzoru Finansowego, organom administracji publicznej właściwym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie RODO nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 5. Korzystający (klienci)

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby wykonania łączącej nas umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

 

Państwa dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności, lecz niewyłącznie, z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, podatkowych, rachunkowo-księgowych, dotyczących archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto mamy obowiązek przetwarzać dane w celu wykonania wiążących nas decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy.

 

W określonych przypadkach przetwarzamy dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, w tym analiz i ocen ryzyka, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, finansowe oraz transakcyjne, w tym związane ze świadczeniem naszych usług, dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej, dotyczące preferencji lub zachowań.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową.

 

Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, instytucje kredytowe i płatnicze, zakłady ubezpieczeń, biura informacji gospodarczej, izby rozliczeniowe, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Polskiego Leasingu. Państwa dane mogą być również udostępniane Komisji Nadzoru Finansowego, organom administracji publicznej właściwym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie RODO nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 6. Osoby dokonujące zgłoszenia szkody

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby analizy zgłoszenia oraz usunięcia szkody w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia i usunięcie szkody.

 

Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, informacje dotyczące zgłoszenia szkody i niezbędne do jej likwidacji.

 

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane do momentu likwidacji szkody.

 

Po zrealizowaniu wskazanego celu dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 7. Poręczyciele (dawcy zabezpieczeń)

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby wykonania łączącej nas umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

 

Państwa dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności, lecz niewyłącznie, z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, podatkowych, rachunkowo-księgowych, dotyczących archiwizacji lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto mamy obowiązek przetwarzać dane w celu wykonania wiążących nas decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy.

 

W określonych przypadkach przetwarzamy dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, w tym analiz i ocen ryzyka, dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, finansowe oraz transakcyjne, w tym związane ze świadczeniem naszych usług, dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej, dotyczące preferencji lub zachowań.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową.

 

Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, instytucje kredytowe i płatnicze, zakłady ubezpieczeń, biura informacji gospodarczej, izby rozliczeniowe, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Polskiego Leasingu. Państwa dane mogą być również udostępniane Komisji Nadzoru Finansowego, organom administracji publicznej właściwym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie RODO nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 8. Dostawcy

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby wykonania łączącej nas umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

 

Państwa dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności, lecz niewyłącznie, z przepisów podatkowych, rachunkowo-księgowych, dotyczących archiwizacji. Ponadto mamy obowiązek przetwarzać dane w celu wykonania wiążących nas decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy.

 

W określonych przypadkach przetwarzamy dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, finansowe oraz transakcyjne, dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową.

 

Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 9. Podmioty praw autorskich do programów komputerowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy na potrzeby wykonania łączącej nas umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych jest wymogiem umownym. W przypadku niepodania danych możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o ich uzupełnienie. Zupełna odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy.

 

Państwa dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności, lecz niewyłącznie, z przepisów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, rachunkowo-księgowych, dotyczących archiwizacji. Ponadto mamy obowiązek przetwarzać dane w celu wykonania wiążących nas decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy.

 

W określonych przypadkach przetwarzamy dane do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe, finansowe oraz transakcyjne, dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej.

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową.

 

Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 10. Osoby reprezentujące lub działające w imieniu innych osób, w tym pełnomocnicy, prokurenci, a także osoby wyznaczone do kontaktu

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na weryfikacji, czy są Państwo uprawnieni do działania w imieniu innych osób, a także polegających na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez administratora, a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe.

 

Okres przechowywania danych: Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia pełnomocnictwa, prokury lub do momentu zmiany osoby wyznaczonej do kontaktu.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 11. Osoby kontaktujące się z nami za pośrednictwem naszej infolinii

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na prowadzeniu komunikacji, udzielaniu informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania, a także na prowadzeniu działań marketingowych, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, dostosowywaniu ich do Państwa potrzeb, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk, obronie przed roszczeniami, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności), a także w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli biznesowej i zarządczej, w tym na użytek audytów i postępowań wyjaśniających.

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe,  audio (głos), dotyczące preferencji lub zachowań.

 

Okres przechowywania danych: Dane utrwalone na nagraniach rozmów prowadzonych na infolinii będą przechowywane do momentu ich nadpisania.

 

Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług informatycznych, rachunkowych, audytorskich, prawnych, doradczych, marketingowych i reklamowych, hostingowych, operator pocztowy i dostawcy usług przewozowych (kurierzy), dostawcy oprogramowania, podmioty z grupy kapitałowej Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. 12. Osoby przebywające na terenie naszych nieruchomości

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania: Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i ochronie mienia, a także dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi, w tym związanych z reklamacjami, postępowaniami polubownymi, alternatywnymi sposobami rozstrzygania sporów lub mediacji, które mogą być złożone lub wszczęte przeciwko nam (w razie takiej konieczności).

 

Zakres przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, wizualne (wizerunek).

 

Okres przechowywania danych: Dane związane ze zobowiązaniami podatkowymi będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową. Dane związane z zawartą umową będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy. Po wygaśnięciu łączącej nas relacji dane są przechowywane przez okres archiwizacji, który jest ustalany zgodnie z przepisami prawa i bierze pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Standardowy okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, przy czym kończy się on z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. W sytuacji toczącego się sporu lub postępowania, okres archiwizacji jest liczony od dnia prawomocnego zakończenia tego sporu lub postępowania. W przypadku wielu postępowań, okres ten kończy się z prawomocnym zakończeniem ostatniego z nich, niezależnie od sposobu zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń bądź praw, których dotyczy postępowanie.

 

Odbiorcy danych: dostawcy usług w zakresie ochrony osób i bezpieczeństwa mienia. Państwa dane w określonych przypadkach mogą być również udostępniane organom właściwym w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jednak organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie RODO nie są jednak uznawane za odbiorców.

 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie 4.

 

 1. Prawa

 

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą Państwo skorzystać z następujących praw:

 

 1. 1. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

 

 1. 2. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

 

 1. 3. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

 

 1. 4. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia;
 • w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

 

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

 

 1. 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

 

 1. 6. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwa administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

 

 1. 7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwo szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji mogą Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia wniesienie sprzeciwu i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach.

 

Nie można wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 

 1. 9. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

 

 1. 10. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

 

 1. 11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj;
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

 

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punktach 1. lub 2.

 

 1. Źródła danych osobowych

 

Zasadniczo, większość informacji, które przetwarzamy, pochodzi bezpośrednio od naszych klientów. Jednak w zależności od rodzaju relacji i metod komunikacji, istnieje możliwość otrzymywania danych od różnych stron trzecich. Takie źródła mogą obejmować pracodawców, zleceniobiorców, współpracowników, a także mocodawców.

 

Źródłem Państwa danych osobowych mogą być również oficjalne, publiczne, ogólnodostępne rejestry, w szczególności, lecz niewyłącznie, KRS, CEIDG czy Regon.

 

W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazano oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych usług.

 

 1. Międzynarodowy transfer danych osobowych

 

Jeśli w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO);
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO);
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO);
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

 

 1. Pliki „cookies”

 

Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies” to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa urządzeniu przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym urządzeniem.

 

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa urządzeniu – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

 

Mogą Państwo dokonać zmian w konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

 

 

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji;
 • prezentowania treści o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym dostosowanych do Państwa preferencji;
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.

 

 1. Analityka internetowa

 

Możemy wykorzystywać również pliki „cookies” umożliwiające wyświetlanie reklam i rozliczanie ich efektów.

 

Gromadzone przez nas dane mogą służyć nam do tworzenia tzw. profili opartych m. in. na zainteresowaniach oraz aktywności na naszej stronie internetowej.

 

Na podstawie stworzonych profili możemy wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe informujące o naszych usługach. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na prowadzeniu działań marketingowych.

 

Możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Dane te będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności.

 

 1. Uwagi końcowe

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z:

 

 • konieczności dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa lub nowych standardów prywatności;
 • orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów administracji publicznej;
 • zmiany interpretacji przepisów lub nowych rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych;
 • zmiany danych kontaktowych, teleadresowych;
 • poszerzenia naszej oferty (jeżeli ma to wpływ na przetwarzanie danych osobowych);
 • zmian technologicznych;
 • konieczności usunięcia lub sprostowania omyłek pisarskich.


 

 

Chciałbyś otrzymać pełną ofertę leasingu?

Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę finansowania :)

Skontaktuj się z nami!

Zapytaj o leasing

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące oferty leasingu:

?Na jaki okres mogę zawrzeć umowę leasingu?

?Jaki jest maksymalny wiek maszyny, którą mogę sfinansować?

?Jakie dokumenty będą potrzebne podczas wnioskowania o finansowanie?

Dowiedz sie więcej

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),
- zużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

b. udostępnianie moich danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez BEP, podmiotom powiązanym kapitałowo z BEP i współpracującym z BEP (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z BEP i współpracujących z BEP) i na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w ich celach marketingowych.

c. dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z BEP i współpracujące z BEP następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:
- przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.243, z późn.zm.)

Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na:

a. dokonywanie przez BOŚ Leasing - EKO Profit S. A., zwaną dalej „BEP”, następujących czynności w zakresie usług i produktów BEP oraz usług i produktów dystrybuowanych przez BEP:
Potwierdzam otrzymanie informacji o:
- prawie do niewyrażenia niniejszej zgody, jak również o możliwości jej wycofania w każdym czasie,
- dobrowolności podania powyższych danych,
- prawie dostępu do treści moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie BEP oraz ich poprawiania.